Privacy & Voorwaarden

Privacyverklaring Atelier Creatieve Expressie
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Elly Meesters. De eigenaresse van Atelier Creatieve Expressie, gevestigd in Dwingeloo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57967024

Persoonsgegevens
Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Elly van Atelier Creatieve Expressie en cliënt van Atelier Creatieve Expressie.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops of welke dienst dan maar ook van Atelier Creatieve Expressie gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site (www.creatieve-expressie.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Daarbij maak ik voor zover ik  weet geen gebruik van koekies/ cookies.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is..
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Voetnoot:
I
k doe mijn best elke vorm van uitlekken van jouw gegevens te voorkomen. Zou het zo zijn dat mijn apparaten worden gestolen dan voelt dat als overmacht waar ik niet tegen opgewassen ben.


Algemene Voorwaarden 
van Atelier Creatieve Expressie

Artikel 1.        Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtnemer: Atelier Creatieve Expressie, gevestigd te Dwingeloo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57967024. Gebruiker van deze Algemene  Voorwaarden. 
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal
  de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het
  Kind.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen
  Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door
  Opdrachtnemer.
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2.        Toepasselijkheid
1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van
 Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband   houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
2.         Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen
Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
3.         Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.        Kennismaken / informatie-uitwisseling
1.         Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel
voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
2.         Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien op www.creatieve-expressie.nl of op te vragen via creatieve-expressie@live.nl.
3.         Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante
informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   
Artikel 4.        Overeenkomst
1.         Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de
overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
2.         In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de
mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
3.         Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
4.         Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
5.         Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
6.         Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5.        Regels rond afspraken
1.         Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is  en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
2.         Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het  overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
3.         Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.
4.         Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind
door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
5.         Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor
aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
6.         Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te
verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6.        Tarieven
1.         Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
2.         De geldende tarieven staan vermeld op www.creatieve-expressie.nl en worden op     
            verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders   aangegeven.
3.         Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van
bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.         Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen
dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7.        Factuur en betaling
1.         Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen
dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.
2.         Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
3.         Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het
verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8.        Vertrouwelijkheid en privacy
1.         Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of
in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.         Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is
toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
3.         Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever
en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9.        Aansprakelijkheid
1.         Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
2.         Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en
beroepsaansprakelijkheid.
3.         Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan
Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit  Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.
4.         Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe
schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
5.         Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
6.         Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende
bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.

Artikel 10.      Klachten en geschillen
1.         Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
2.         Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en
kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien
de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
3.         De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de
Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.creatieve-expressie.nl.  
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

Artikel 11.      Slotbepalingen
1.         Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is
Nederlands recht van toepassing.
2.         Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van
Opdrachtnemer; www.creatieve-expressie.nl of op te vragen via creatieve-expressie@live.nl